Црква Св. Јован Канео Охрид

Booking.com

Црквата е дел од Македонската православна црква и го има еден од најубавите погледи на светот.

Точниот датум за тоа кога црквата била изградена не е познат. Како и да е, при анализирањето на иконографијата и архитектурата, се претпоставува дека црквата била изградена на крајот од 1200-тите и средината на 1300-тите.

Гледано од иконографски аспект, оваа црква обезбедува голем број на информации за историјата  на средновековното сликарство во Македонија. Според иконографските одлики се поврзува со традицијата од уметноста на Комнените. Црквата има посебно нагласена модификација на комненските елементи, што помага за поблиско определување на хронологијата.

Денес Канео има зачувано добар дел од своите првобитно фрски исеко се извршени некои модификации во тој поглед, меѓутоа својот првобитен шарм го има задржано до денешен ден што е прилично добро земајќи во предвив дека самата црква била подлг период напуштена.

Црквата е во форма на правоаголник со вклучен крст. Внатре е многу мала, но прекрасна.